Podmínky ochrany osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
provozovatele:

Název: Oleamo. r. o.

Adresa: Soblahov 755. 91338, Soblahov

IČ: 51323052

(dále jen „provozovatel“)

Kontaktní údaje

e.mail: info@oleamo.sk

tel.: 0915 105 246

Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

I. Všeobecné informace


Provozovatel je obchodní společností věnující se propagaci, prodeji a distribuci olivového oleje, jakož i dalším činnostem, které má zapsané jako předměty podnikání v obchodním rejstříku.
Při provádění uvedených činností mohou dotyčné osoby provozovateli dobrovolně poskytnout své osobní údaje identifikující uživatele jako konkrétní osobu, a to zejména elektronickou poštou (e-mailem), vyplněním formulářů nebo v rámci právních vztahů, do kterých dotyčná osoba vstoupí s provozovatelem, jako například. uzavřením smlouvy.
Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) se vztahují na situace, za kterých dochází ke zpracování osobních údajů dotčených osob provozovatelem, přičemž zároveň obsahují okruh informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které Vám ze strany provozovatele musí být poskytnuty .


II. Výklad některých pojmů


GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů.

Osobní údaje – jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (resp. „dotčené osoby“), kterou se rozumí osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Zpracování – je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení , vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.

Informační systém – je jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou přístupné podle určených kritérií, bez ohledu na to, zda se jedná o systém centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuovaný na funkčním nebo geografickém základě.

Provozovatel – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určí účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zprostředkovatel – je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.

Souhlas dotyčné osoby – je jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotyčné osoby, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týká.

III. Způsob, účel a právní základ zpracování osobních údajů


Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, jak automatizovaně, tak manuálně, avšak pouze rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu zpracování a na nezbytnou dobu (tj. v případě poskytnutí osobních údajů nad tento rámec, resp. odpadne-li účel nebo právní základ jejich zpracování, provozovatel takovéto údaje dále nezpracovává a odstraní je ze svých informačních systémů).
Právním základem zpracování osobních údajů (tj. důvodem pro který ke zpracování dochází) dotčených osob je zejména:
uzavírání smluv, objednávek a jiných obdobných právních vztahů s provozovatelem a věci s tím související. plnění smluvní povinnosti v souvislosti s dodáním zboží, které je předmětem podnikání provozovatele, a pod. ve smyslu Čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. b) GDPR;
uplatňování oprávněných zájmů provozovatele ve smyslu čl. 10. 6 odst. 6 písm. 1 písm. f) GDPR, a to zejména zasílání oznámení osobám, které již v minulosti poskytly své údaje provozovateli a to za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a poskytnutí souvisejících informací (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů stávajícím zákazníkům);
zpracování osobních údajů na základě souhlasu dotyčné osoby ve smyslu čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. a) GDPR v souvislosti s činností provozovatele, v souladu s účelem k němuž byl souhlas poskytnut (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů novým zákazníkům),
Účelem zpracování osobních údajů je zejména vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem. Dalším častým účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a výkon marketingových aktivit.

Osobní údaje provozovateli jako dotyčná osoba poskytujete na základě Vašeho dobrovolného rozhodnutí (tj. nemáte žádnou povinnost tak učinit). Provozovatel však uvádí, že v některých případech není bez poskytnutí konkrétních osobních údajů možné provést Vámi požadované úkony (například není možné bez poskytnutí Vašich osobních údajů realizovat objednávku).
Pokud je ke zpracování poskytnutých osobních údajů potřebný souhlas Vás jako dotyčné osoby, je provozovatel povinen si jej od Vás předem vyžádat. Vyžádání souhlasu však není vždy podmínkou pro zpracování osobních údajů. Například při realizaci dodání zboží ze strany poskytovatele je jejich dobrovolné poskytnutí v nezbytném rozsahu zákonnou podmínkou pro vyřízení objednávky a samostatný souhlas tak není nutný. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat, a to stejně jednoduchým způsobem, jak byl udělen (např. v případě elektronicky uděleného souhlasu lze souhlas odvolat zasláním e-mailové zprávy pověřenci nebo přímo provozovateli), avšak bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů před odvoláním souhlasu.


IV. Rozsah zpracování osobních údajů


Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu potřebném k naplnění účelu zpracování. Např. pro účely uzavření smlouvy (objednávky) nepotřebuje provozovatel většinou získat a zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu a zpracovává tak pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (tj. jméno a příjmení, adresa, kontakt, případně jiné nezbytné údaje) ). Současně platí, že v případě poskytnutí osobních údajů nad nezbytný rámec, provozovatel takové údaje dále nezpracovává a odstraní je ze svých informačních systémů.
V. Bezpečnost osobních údajů a doba uchovávání
Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou uloženy v bezpečném prostředí a budou použity provozovatelem výhradně při plnění povinností a/nebo závazků vůči osobám, které poskytly provozovateli osobní údaje, a to pouze v rozsahu, který vyplyne z podané informace, na dobu potřebnou k uplatňování práv a plnění povinností provozovatele vyplývající z uzavřené smlouvy, právních předpisů, případně na dobu, se kterou jste souhlasili (není-li právními předpisy nebo dohodou stanoveno jinak, je tato doba nejvýše 15 let od poskytnutí osobních údajů).
V souvislosti s dobou uchovávání osobních údajů provozovatel odkazuje zejména na to, že uchovávání osobních údajů má svůj základ iv některých právních předpisech, jako je např. uchovávání osobních údajů. zákon o účetnictví, který přímo ukládá jejich uchovávání na určitou dobu a zároveň je jejich dlouhodobější uchovávání potřebné iz důvodu možnosti uplatňování práv provozovatele, zejména s poukazem na zákonné promlčecí lhůty. I zde ale platí, že provozovatel uchovává pouze údaje, jejichž uchovávání je nezbytné.
Provozovatel prohlašuje, že zajistil přiměřená technická a organizační opatření k zajištění zpracování Vašich osobních údajů, přičemž zároveň prohlašuje, že po uplynutí doby jejich zpracování a uchovávání zajistí jejich likvidaci, způsobem poskytujícím dostatečné záruky vůči jejich možnému zneužití.
VI. Zpracování osobnních údajů jiným subjektům než provozovatel
Provozovatel prohlašuje, že třetí straně nepronajme, neprodá ani si s třetí stranou nevymění osobní údaje dotčené osoby (tj. údaje jako jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail atd., které identifikují uživatele jako konkrétní osobu), bez výslovného souhlasu Vás jako dotčené osoby, čímž však není dotčena možnost provozovatele určit ke zpracování osobních údajů v souladu s těmito Zásadami a nařízením GPDR zprostředkovatele. V podmínkách provozovatele jde o subdodavatele některých služeb:
Pack4you s.r.o., Na Pantech 18, 83106 Bratislava

Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 190 00
Stejně tím není dotčena ta skutečnost, že k Vašim dobrovolně poskytnutým údajům mohou mít přístup i jiné, k tomu vysloveně provozovatelem pověřené a řádně poučené osoby (např. osoby v pracovním poměru s provozovatelem, dodavatelé externích služeb jako účetní, advokát), avšak výhradně pro účely nezbytně nutném pro zpracování Vašich osobních údajů v souladu s účelem, pro které byly poskytnuty. Provozovatel je také v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinný, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

VII. Profilování a automatizovaná rozhodnutí


Provozovatel prohlašuje, že Vámi poskytnuté osobní údaje nejsou využívány pro účely profilování. Rovněž Vaše osobní údaje nejsou ani předmětem automatizovaného rozhodování.


VIII. Přenos údajů do třetí země


Provozovatel rovněž prohlašuje, že Vaše osobní údaje nepřenáší do třetí země (tj. mimo EU) ani do mezinárodní organizace.


IX. Prohlášení dotyčné osoby


Před tím, než dobrovolně podáte provozovateli informace, prohlašujete, že všechny Vámi uvedené osobní údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a dáváte (tam kde je to aplikovatelné) svůj dobrovolný souhlas k jejich zpracování.


X. Poučení o právech subjektu údajů


Jako dotyčná osoba disponujete na základě GDPR, určitými právy, mezi které patří např.:
právo podat stížnost dozornému orgánu (tj Úřadu na ochranu osobních údajů ČR),
právo požadovat přístup k osobním údajům,
právo na opravu a vymazání osobních údajů,
právo na omezení zpracování, právo namítat proti zpracování osobních údajů
zda právo na přenosnost údajů.
Kompletní poučení dotyčné osoby, o všech právech, která jí v souvislosti s ochranou osobních údajů vyplouvají GDPR Vám provozovatel poskytne na vyžádání v elektronické formě.


XI. Závěrečná ustanovení


Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25.05.2018.
Provozovatel je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad provozovatel neprodleně zveřejní po jejich přijetí na svých internetových stránkách a zároveň Vám jako dotčené osobě zašle novou verzi Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Zpět do obchodu