Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě výrobků nabízených na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího (tj. smluv uzavřených na dálku).

 

Nákup v internetovém obchodě mohou uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit následujícími všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP).

 

Zákazník dává zasláním objednávky na zboží souhlas s těmito VOP a reklamačními podmínkami, které jsou součástí VOP.

Prodávající:

název: Oleamo, s.r.o.
sídlo: Soblahov 755, 913 38, Soblahov, Slovensko

IČ: 51323052

DIČ: 212068736

IČ DPH: SK2120687360

zapsaný v: Obchodním rejstříku Okresního úřadu v Trenčíně, Vložka číslo: 35987/R

tel.: 0915105246

e-mail: info@oleamo.sk

 

(dále jen „prodávající“)

 

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která svojí objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Zboží:

Všechny produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupní smlouva je smlouva uzavřená na dálku na základě elektronické objednávky kupujícího. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišně od VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění těchto podstatných náležitostí:

a) kontaktní údaje kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firma a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO, DIČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH,

b) telefon a e-mail,

c) cena zboží,

d) požadované množství zboží,

e) vybraný způsob platby,

f) vybraný způsob dodání zboží,

g) a adresa pro dodání zboží.

Přijatá elektronická objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Na základě řádně vyplněné objednávky kupujícího provede prodávající její ověření. Ověřením objednávky prodávající potvrzuje telefonicky nebo jiným způsobem kupujícímu druh, cenu a množství zboží, které se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi smluvními stranami za závaznou.

 

3. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží prostřednictvím nabídnutých způsobů platby v objednávce:

a) formou hotovostní platby,

b) dobírkou v místě dodání zboží, platební kartou online,

c) nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

d) online platebním systémem Pay Pal

Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Zvýhodněné ceny zboží jsou zřetelně označeny symbolem „akce“ nebo „výprodej“. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně.

V případě úhrady zboží bankovním převodem kupující použije následující údaje:

Název banky: Fio banka, a.s.,
Majitel účtu: Oleamo, s.r.o.
IBAN: SK5983300000002701385205
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilní symbol: (číslo Vaší objednávky)
Konstantní symbol: 0008
Poznámka: (Vaše jméno, případně název firmy)

 

4. Dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno kupujícímu zvoleným způsobem (poštou, kurýrem nebo osobně).

 

Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat ve lhůtě Max. do 14 dnů. V případě, že objednané zboží není skladem u dodavatele či výrobce a tato skutečnost může ovlivnit stanovenou dodací lhůtu, kupující je včas informován e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí prodávající o této věci v co nejkratší době kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.

Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy dle aktuálních ceníků přepravců. Standardní doprava zboží v objednávkách v souhrnné hodnotě balíku nad 1000 Kč bez DPH je zdarma.

Také prodávající neúčtuje dopravné při osobním rozvozu.

Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání k přepravě dopravci (přepravní službě) na místo určení.

 

5. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

6. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání.

 

7. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 Je-li prodej zboží uskutečněn výlučně prostřednictvím internetového elektronického obchodu, je kupující - spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Zboží musí být odesláno doporučeně na adresu sídla prodejce do 14 pracovních dnů od odstoupení, v původním obalu, kompletní, nepoškozené a bez známek používání. Zboží nelze vrátit takovým způsobem, že nám jej odešlete zpět na dobírku. Takto vrácené zboží bohužel nemůžeme akceptovat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena celá finanční částka za vrácené zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu lze nalézt zde. https://www.oleamo.cz/reklamace

 

Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zajistit doručení nepoškozeného a neopotřebovaného zboží na adresu společnosti.

 

V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil, ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne odstoupení. Do vrácené částky se nezapočítává cena za doručení zboží.

 

8. Zaruční doba

Všechny výrobky mají na obalu vyznačenou dobu minimální trvanlivosti.

 

9. Reklamační podmínky

Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat stav zásilky a to zejména počet balíků a poškození obalu zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je kupř. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je v případě reklamace zboží nezbytné poškození popsat a bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost prodávajícímu.

 

Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda je zboží v odpovídajícím provedení. Tato prohlídka by měla být pokud možno provedena ještě před použitím. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a chybí-li dohoda, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo vyhotovením dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo vyhotovení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství a míře a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,

e) zboží nemá právní vady.

 

V případě, že by předmětem kupní smlouvy bylo použito zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho předchozím používáním nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající rovněž neodpovídá ani za vady zboží, na které byl kupující při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

 

Pokud nemá zboží dohodnuté nebo deklarované vlastnosti, resp. má-li zboží při převzetí kupujícím vady, má kupující právo na:

a) bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady, jde-li o vadu, kterou lze odstranit,

b) přiměřenou slevu z kupní ceny,

c) výměnu zboží nebo jeho součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží, závažnosti vady nebo povaze zboží.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Pokud zboží prodávaná za nižší cenu nebo použité zboží má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

Zákazník je povinen uplatňovat reklamaci písemnou (i e-mailovou) formou či oznámením zjištěné závady zboží na adresu sídla prodávajícího.

 

Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s poškozeným zbožím vždy písemně, se stručným popisem závady a číslem dodacího listu či faktury, se kterým bylo zboží zakoupeno.

 

K reklamaci lze přijmout zboží v originálním obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zajištěno před případným dalším poškozením.

 

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu všech nákladů, které vznikly neoprávněnou reklamací.

 

10. Alternativní řešení sporů:

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@oleamo.sk), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

 

Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.

 

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

 

Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

11. Ochrana osobních údajů

Při zpracování respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají. Pro lepší přehlednost jsme pro Vás připravili speciální blok věnovaný právě ochraně osobních údajů. Můžete jej najít na této adrese - https://www.oleamo.cz/ochrana-osobních-udajů

 

12. Orgán dozoru

 

Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát SOI pro Trenčínský kraj

Odbor výkonu dozoru a Právní odbor

se sídlem Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Tel. č.: 032/640 01 09

fax: 032/640 01 08

 

13. Závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

 

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že jakékoli spory mezi ním a prodávajícím, týkající se právních vztahů, na které jsou aplikovatelné tyto VOP a reklamační podmínky, budou projednány výhradně soudními nebo jinými příslušnými orgány České republiky.

 

Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Zpět do obchodu